Služby úřadu

Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

zpět na výpis

Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky provádíme celostátně. Pracovním standardem je důsledná terénní činnost profesionálně zaškolených vykonavatelů exekutora, kteří jsou schopni s ohledem na časovou vzdálenost neprodleně se dostavit na místo, kde má být provedena exekuce prodejem movitých věcí. Ke každému exekučnímu řízení přistupujeme individuálně.

V důsledku naší personální kapacity jsme schopni po obdržení návrhu do 24 hodin požádat exekuční soud o vydání pověření k provedení exekuce.

Po doručení pověření a nařízení exekuce realizují zaměstnanci administrativního odboru veškeré nabízené součinnosti s třetími osobami dle ustanovení § 33–34 EŘ a zjišťování informací z veřejných zdrojů (Google, ARES, ISIR, sociální sítě, Registr smluv) za účelem zjištění majetku povinného nebo sídla jeho faktického pobytu.

Výše odměny a způsob výpočtu je stanoven na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Vedení exekuce ukládající jinou povinnost, než zaplacení peněžité částky

Provádíme veškeré zákonné způsoby provádějící jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Zákonným výčtem se jedná o:

 • vyklizení,
 • odebrání věcí,
 • rozdělení společné věci,
 • provedení prací a výkonů.

Výše odměny a způsob výpočtu je stanoven na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Další činnost

Provádíme všechny úkony v rámci další činnosti exekutora. Zákonným výčtem se jedná o:

 • právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností,
 • autorizovaná konverze dokumentů,
 • sepisování listin (zejména exekutorský zápis osvědčení skutkového děje nebo stavu věci),
 • v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí, jejichž povaha to umožňuje, do úschovy,
 • činnost na základě pověření soudem, zejména doručování písemností soudu a vykonávání činnosti soudního vykonavatele,
 • provedení dobrovolné dražby,
 • zajištění a správa majetku v trestním řízení,
 • oznámení o výhradě práva,
 • sepisování insolvenčních návrhů.

Výše odměny a způsob výpočtu je stanovena zejména na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky a vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.