GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kontakt na POVĚŘENCE NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace k udělenému souhlasu o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto, jenž klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, tímto sděluje k uděleným souhlasům subjektů osobních údajů následující informace:

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků exekučního řízení a zaměstnanců Správce, jenž jsou fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem realizace exekuční činnosti u účastníků řízení, případně vedení personální a mzdové agendy Správce u zaměstnanců Správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je výkon exekuční činnosti, plnění právních povinností Správce a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje účastníků exekučních řízení budou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu cizince na území ČR podle druhu pobytu cizince, datum narození, rodné číslo, obchodní firma, sídlo, IČO, rodinný stav, datum změny rodinného stavu, omezení svéprávnosti, typ vymáhané pohledávky, výše vymáhané pohledávky, výše jednotlivých složek vymáhané pohledávky, číslo jednací exekučního titulu, datum vydání exekučního titulu, datum právní moci a vykonatelnosti exekučního titulu, spisová značka exekučního řízení, označení exekutora vedoucího exekuční řízení, označení exekučního soudu vedoucího exekuční řízení, datum zahájení exekučního řízení, ID datové schránky, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, označení zástupce účastníka řízení, číslo účtu u peněžního ústavu, označení peněžního ústavu, u kterého je účet veden, označení dlužníka povinného, označení zaměstnavatele či plátce jiných příjmů povinného, označení movitých a nemovitých věcí povinného včetně závodů povinného nebo obchodních podílů povinného, označení movitých a nemovitých věcí, které povinný užívá, série a číslo řidičského oprávnění povinného, údaje o zdravotní pojišťovně povinného. Osobní údaje zaměstnanců Správce budou zpracovávány v rozsahu: jméno, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu u peněžního ústavu, označení peněžního ústavu, u kterého je účet veden, údaje o zdravotní pojišťovně povinného.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika, Exekutorský úřad Hradec Králové se sídlem Velké Náměstí 162/5, 500 01, Hradec Králové, IČ 04906241 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

poverenec@exekutorstika.com

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků exekučního řízení jsou zpracovány v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen „EŘ“) a souvisejících právních předpisů. Správce dále rovněž zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nutném pro vedení personální a mzdové agendy. Takové osobní údaje jsou vedeny po dobu nezbytně nutnou a jsou předávány a zpracovány pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu exekuční činnosti v případě účastníků exekučního řízení, případně k zajištění personální a mzdové agendy zaměstnanců Správce podle platných právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané za základě souhlasu subjektu se zařazením do evidence potencionálních uchazečů o zaměstnání budou zpracovávány po dobu určenou v předmětném souhlasu nebo do odvolání dotyčného souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje účastníků řízení může Správce poskytnout: orgánům, kterým má povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu, soudy a orgány činné v trestním řízení; orgánům a osobám, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. EŘ (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.);jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.