Služby úřadu

Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Vedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je naším úřadem prováděna celostátně. Hlavní konkurenční výhodou oproti jiným exekutorským úřadům je zejména důsledná terénní činnost profesionálně zaškolených vykonavatelů exekutora, kteří jsou schopni s ohledem na časovou vzdálenost neprodleně se dostavit na místo, kde se nabízí úspěšná exekuce prodejem movitých věcí. Ke každému exekučnímu řízení přistupujeme individuálně.

Vedení exekuce ukládající jinou povinnost, než zaplacení peněžité částky

Náš úřad provádí veškeré zákonné způsoby provádějící jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Sepisování exekutorských zápisů

V případě Vaší žádosti o sepis exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, který Vám má sloužit, nebo prostřednictvím jehož mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, jsme schopni a flexibilně pro Vás takový exekutorský zápis osvědčující děje, stavy věcí obratem sepsat.

Poskytování právní pomoci

Náš úřad poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

Provádění autorizované konverze dokumentů

Na požádání provedeme v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Vámi požadovaný typ konverze.

Přijímání peněz, listin nebo jiných movitých věcí do úschovy

Na žádost fyzických či právnických osob, které jsou účastníky řízení, zejména v souvislosti s vkladovým řízením, katastrálním úřadem či řízením rozhodčím, přijímáme peníze, listiny nebo jiné movité věci do úschovy.

Provádění dobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí

Na základě Vaší žádosti pro Vás, jako vlastníka, provedeme dražbu Vaší movité věci nebo nemovité věci.

Sepisování insolvenčních návrhů

Dne 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Novela přináší zásadní změnu v zahájení insolvenčního řízení, když zavádí taxativní výčet kvalifikovaných subjektů, které jsou napříště oprávněny sepsat a za dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Kvalifikovaným subjektem v tomto smyslu je dle § 390a insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) mimo jiné také soudní exekutor.

Bezplatná právní poradna východních Čech

 

Soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika naplnil své předsevzetí a spustil projekt bezplatné právní poradny týkající se provádění exekucí a výkonu rozhodnutí, která zahájila svoji činnost dne 8. září 2016.

WebDesign by: ALLDOG Studio