Publikační činnost

Soudní exekuce

Soudní exekuce

Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu. Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, ale také účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají relevantní informace o exekučním řízení. ISBN: 978-80-7552-427-0.

K dostání zde

Lex Covid

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020. Jmenovitě se jedná o zákony č. 191/2020 Sb., č. 209/2020 Sb., č. 210/2020 Sb. Komentář mimo jiné vykládá výjimky z postupu soudních exekutorů. ISBN: 978-80-7598-846-1.

K dostání zde

Lex Covid
Exekuce v praxi

Exekuce v praxi

Monografie se snaží zpřístupnit problematiku exekučního řízení nejenom odborné, ale také laické veřejnosti, zejména osobám bez právnického vzdělání a účastníkům exekučního řízení. Přehledným, srozumitelným a především rychlým způsobem dává odpovědi všechny možné praktické otázky z oblasti exekučního řízení. Výklad zohledňuje i aktuální právní úpravu podle tzv. Lex COVID justice I a II a zcela nový procesní institut chráněného účtu. Tematicky zaměřené kapitoly současně obsahují aktuální judikaturu a nejčastější vzory podání a grafická znázornění. Volba a formulace vznesených praktických otázek je výsledkem dlouholeté praktické zkušenosti autora (soudní exekutor) z přímého jednání s účastníky exekučního řízení. Publikace slouží jako praktický a rychlý zdroj informací o exekučním řízení, které využijí nejenom účastníci exekučního řízení, ale také zástupci všech právnických profesí včetně zaměstnanců státní správy. Poslouží dobře jako studijní materiál při studiu fakulty právnické a veřejné správy nebo při přípravě na exekutorskou nebo jinou justiční zkoušku. Určena je také zaměstnancům exekutorských úřadů. ISBN: 978-80-7380-835-8.

K dostání zde

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.)

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet.

Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům. Nová právní úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc v některých částech doplněný o praktické poznatky autora, který je soudním exekutorem. Administrativní proces zřízení chráněného účtu je navíc přehledně graficky znázorněn. Komentář je vhodný zejména pro odbornou veřejnost, soudce, soudní exekutory a účastníky řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení). Poskytne ovšem užitečné informace všem zainteresovaným subjektům, které se mohou s institutem chráněného účtu profesně setkat. Zejména se jedná o peněžní ústavy, zaměstnavatele a plátce jiného příjmu povinného, ale také soudce či zaměstnance státní správy. ISBN: 978-80-7552-380-8.

K dostání zde

Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.)

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.