Publikační činnost

Soudní exekuce

Soudní exekuce

Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo vhodně propojit vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu. Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, ale také účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají relevantní informace o exekučním řízení. ISBN: 978-80-7552-427-0.

K dostání zde

Lex Covid

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020. Jmenovitě se jedná o zákony č. 191/2020 Sb., č. 209/2020 Sb., č. 210/2020 Sb. Komentář mimo jiné vykládá výjimky z postupu soudních exekutorů. ISBN: 978-80-7598-846-1.

K dostání zde

Lex Covid
Exekuce v praxi

Exekuce v praxi

Monografie se snaží zpřístupnit problematiku exekučního řízení nejenom odborné, ale také laické veřejnosti, zejména osobám bez právnického vzdělání a účastníkům exekučního řízení. Přehledným, srozumitelným a především rychlým způsobem dává odpovědi všechny možné praktické otázky z oblasti exekučního řízení. Výklad zohledňuje i aktuální právní úpravu podle tzv. Lex COVID justice I a II a zcela nový procesní institut chráněného účtu. Tematicky zaměřené kapitoly současně obsahují aktuální judikaturu a nejčastější vzory podání a grafická znázornění. Volba a formulace vznesených praktických otázek je výsledkem dlouholeté praktické zkušenosti autora (soudní exekutor) z přímého jednání s účastníky exekučního řízení. Publikace slouží jako praktický a rychlý zdroj informací o exekučním řízení, které využijí nejenom účastníci exekučního řízení, ale také zástupci všech právnických profesí včetně zaměstnanců státní správy. Poslouží dobře jako studijní materiál při studiu fakulty právnické a veřejné správy nebo při přípravě na exekutorskou nebo jinou justiční zkoušku. Určena je také zaměstnancům exekutorských úřadů. ISBN: 978-80-7380-835-8.

K dostání zde

Chráněný účet (Zákon č. 38/2021 Sb.) – Komentář

Zákon č. 38/2021 Sb. rozšířil právní materii občanského soudního řádu v části výkonu rozhodnutí o nový institut, kterým je chráněný účet.

Právní úprava občanského soudního řádu nově obsahuje ucelený institut, který umožňuje shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (určené k uspokojování životních potřeb povinného a jeho rodiny). Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům. Nová právní úprava zakládá množství nových administrativních povinností vybraným subjektům exekučního řízení, zejména některým dlužníkům povinného, peněžním ústavům, soudům a soudním exekutorům. Cílem tohoto prvního uceleného komentáře je podat čtenáři komplexní odborný výklad právní úpravy chráněného účtu, navíc v některých částech doplněný o praktické poznatky autora, který je soudním exekutorem. Administrativní proces zřízení chráněného účtu je navíc přehledně graficky znázorněn. Komentář je vhodný zejména pro odbornou veřejnost, soudce, soudní exekutory a účastníky řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení). Poskytne ovšem užitečné informace všem zainteresovaným subjektům, které se mohou s institutem chráněného účtu profesně setkat. Zejména se jedná o peněžní ústavy, zaměstnavatele a plátce jiného příjmu povinného, ale také soudce či zaměstnance státní správy. ISBN: 978-80-7552-380-8.

K dostání zde

Chráněný účet (Zákon č. 38/2021 Sb.) – Komentář
Milostivé léto II (Zákon č. 214/2022 Sb.) – Komentář

Milostivé léto II (Zákon č. 214/2022 Sb.) – Komentář

Komentář je prvním uceleným výkladem zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, tzv. Milostivého léta II, který nabývá účinnosti od 1. září 2022.

Cílem komentáře je podat čtenářům maximální množství informací podstatných pro výklad nové právní úpravy, která trochu neorganicky zasahuje do systému exekučního práva. Výklad tedy přináší komparaci s právní úpravou tzv. Milostivého léta I, řadu odborných právních názorů, které mohou přispět ke správné aplikaci v praxi, a také navrhované procesní postupy autora, který působí jako soudní exekutor.

K dostání zde

Soudní exekuce, 2. vydání

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných novelizací exekučního práva nejenom k podstatnému přepracování monografie, ale také k zásadnímu rozšíření obsahu jednotlivých kapitol.

Monografie je určená erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají informace o exekučním řízení.

K dostání zde

Soudní exekuce, 2. vydáníř
Exekuční řád (č. 120/2001 Sb.). Komentář

Exekuční řád (č. 120/2001 Sb.). Komentář

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u veřejnosti, je opravdu s podivem, že až nyní touto prací se kompenzuje zmíněný deficit. S čestnou (a váženou) výjimkou profesora a soudce Nejvyššího správního soudu jsou spolutvůrci jen soudní exekutoři a pracovníci Exekutorské komory. Některé pasáže autoři zpracovali v polemickém duchu, jak mezi sebou, tak a i s argumentací proti převažujícím judikaturním směrům. Jakkoliv je Exekuční řád kodexem značně kusým, pokusili se tímto komentářem podat komplexnější výklad, tak aby uživatel nemusel mít neustále po ruce poznámky k dalším právním předpisům, občanským soudním řádem počínaje, přes zákon o střetu exekucí a konče třeba zákonem „o Milostivém létu-2“.

K dostání zde

Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář

Úprava zastavování tzv. bezvýsledných exekucí obsažená v § 55 odst. 7 až 13 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byla doposud svým obsahem v některých částech považována za protiústavní, protože výslovně odpírala exekutorovi nárok na jeho náklady exekuce v exekučním řízení, ve kterém je povinný nemajetný. Na tento stav reaguje zákonodárce zákonem č. 255/2023 Sb., který zejména upravuje výši paušální náhrady nákladů exekuce za úkony spojené se zastavením exekuce podle podmínek § 55 odst. 7 až 13 ex. řádu.

Autor v komentáři představuje odborný pohled na problematiku zastavování tzv. bezvýsledných exekucí. V této souvislosti ale nezapomíná ani na rozbor praktických dopadů aplikace tohoto zákona do činnosti soudních exekutorů, soudů a účastníků řízení.

K dostání zde

Soudní exekuce, 2. vydáníř

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.