Pro povinné

Jste povinný a nevíte, jak postupovat po nařízení exekuce? Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy povinných. Dozvíte se nejdůležitější informace o včasném vyřízení vaší exekuce.

/

Pro povinné

Jste povinný a nevíte, jak postupovat po nařízení exekuce? Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy povinných. Dozvíte se nejdůležitější informace o včasném vyřízení vaší exekuce.

 1. 1.

  Pravidla osobní návštěvy exekutorského úřadu

  Vstup do exekutorského úřadu bude umožněn pouze osobám, které na výzvu prokáží svoji totožnost, nebo osobám, které jsou již soudnímu exekutorovi známy z úřední činnosti, a pověřený zaměstnanec nemá žádnou pochybnost o identitě takové osoby. 

  Všechny osoby pohybující se v prostorách úřadu jsou povinny dbát pokynů zaměstnanců soudního exekutora a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid v exekutorském úřadě a důstojnost při jednání soudního exekutora. Do exekutorského úřadu je zakázán vstup se psy, s výjimkou psů vodících, dále je zakázáno cizím osobám vnášet do exekutorského úřadu zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty, s výjimkou příslušníků policie ČR, městské policie a vězeňské a justiční stráže ve službě. Jednání řídí soudní exekutor či jím pověřený zaměstnanec, jehož pokynům se musí přítomné osoby podřídit. V rámci jednání se neposkytují účastníkům exekučního řízení právní porady s výjimkou poučení o procesních právech a povinnostech účastníků dle exekučního řádu a občanského soudního řádu. V rámci jednání není dovoleno jíst, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo telefonovat. Dodržujte úřední hodiny.

 2. 2.

  Pravidla písemné komunikace s exekutorským úřadem

  V rámci písemné komunikace musí každé procesní podání splňovat náležitosti § 42 a násl. OSŘ

  • Musí z něj být patrno, komu je určeno.
  • Musí z něj být patrno, kdo je činí.
  • Musí z něj být patrné, které věci se týká (listinu vždy označte spisovou značkou Vaší exekuce).
  • Musí z něj být patrné, čeho se podatel domáhá – srozumitelně a určitá formulace toho, čeho se podatel domáhá a z jakého důvodu atd.
  • Podání musí být datované a vlastnoručně podepsané.
 3. 3.

  Pravidla písemné komunikace s exekutorským úřadem

  Využívejte veškeré možnosti doručení dle platné právní úpravy občanského soudního řádu:

  • osobně na podatelnu exekutorského úřadu,
  • do datové schránky exekutorského úřadu,
  • prostřednictvím České pošty doporučeně na adresu exekutorského úřadu,
  • formou e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu exekutorského úřadu.
  • Podání musí být datované a vlastnoručně podepsané.

  V případě, že písemné podání obsahující návrh ve věci samé bude učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě a nebude do 3 dnů doplněné předloženým originálem, popřípadě písemným podáním shodného znění, nebude k němu nadále přihlíženo. V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu

 4. 4.

  Pravidla telefonické komunikace s exekutorským úřadem

  Pokud hodláte komunikovat s úřadem telefonicky, dodržujte, prosím, následující pokyny:

  • Volejte pouze v úředních hodinách.
  • Identifikujte se spisovou značkou exekuční věci (202 EX …/….), tu najdete v pravém horním rohu na každém dokumentu, který vám byl zaslán exekutorským úřadem. Spisová značka má tvar 202 EX xxxx/xx (přiklad: 202 EX 1234/10), dále se identifikujte jménem, příjmením, rodným číslem či datem narození.
  • Sdělte své kontaktní údaje (adresu, na kterou je možno Vám zasílat písemnosti, telefon, mobil, e-mail).
  • Stručně formulujte svůj požadavek.
  • Mějte na paměti, že není v pravomoci exekutora rozhodovat o prominutí dluhu a že telefonicky se lze dohodnout pouze na způsobu a lhůtě, ve které bude pohledávka uhrazena, případně na možnosti nahlédnutí do exekučního spisu.
  • Nepožadujte nutně osobní kontakt se soudním exekutorem. Soudní exekutor v souladu se zákonem k vyřizování jednotlivých úkonů v exekučních spisech pověřuje své zaměstnance, na které Vás spojovatelka na telefonní lince přepojí (vykonavatele exekutora, exekutorské koncipienty a další zaměstnance).

  V případě, že povinný bude v rámci telefonického hovoru urážet soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, nebude věcně argumentovat či z hovoru bude patrné, že nemá zájem na pružném vyřešení exekuce, bude hovor ze strany exekutorského úřadu ukončen.

 5. 5.

  Pořádková pokuta

  Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k jednání nebo neuposlechne příkazu soudního exekutora nebo jeho pověřeného zaměstnance, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může soudní exekutor vykázat z místa, kde se jedná. Je-li vykázán účastník řízení, může být jednáno dále v jeho nepřítomnosti.

 6. 6.

  Platební údaje

  Bankovním převodem na výše uvedený účet. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka (např.: sp. zn.: 202 EX 1234/10 = v. s. 123410). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

  Vkladem v hotovosti na kterékoli pobočce ČSOB. Vždy je nutné uvést variabilní symbol: sp. zn. bez lomítka (např: sp. zn.: 202 EX 1234/10 = v. s. 123410). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.

  Poštovní poukázkou (typ A) na výše uvedený účet. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka (např.: sp. zn.: 202 EX 1234/10 = v. s. 123410). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného. Při placení složenkou (poštovní poukázkou) je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do připsání na účet úřadu.

  Platbou v hotovosti na pokladně v Exekutorském úřadě Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové v úředních hodinách nebo kdykoliv po písemné, telefonické či ústní dohodě. Provedení platby není třeba úřadu nijak oznamovat, ani e-mailem, ani telefonicky. Bude-li exekuce kompletně vymožena, vydá soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, který Vám doručí na adresu dle centrální evidence či jinou, Vámi uvedenou doručovací adresu, ve které budou specifikovány vzniklé náklady exekuce. Účastnici řízení mají právo proti takto doručenému příkazu podat do 8 dnů námitky, které musí být zaslány v souladu s pravidly o doručování na adresu Exekutorského úřadu Hradec Králové.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.