blog

Do neoznačené domovní schránky Česká pošta nedoručuje!

 

Povinný: Mě ale nic vzít nemůžete, já o ničem nevím a poštu se nepřebírám!

Exekutor: Vážený pane, bylo Vám doručeno fikcí!

Povinný: Co to je? Jakou fikcí?

V poslední době mě v Hradci Králové velmi zaujaly samolepky od České pošty s nápisem: Do neoznačené domovní  schránky Česká pošta nedoručuje! Ty jsou vylepovány, jak z jejich obsahu plyne, na neoznačené domovní schránky.

Převzetí písemnosti je základní krok k tomu, aby se mohl adresát náležitě seznámit s jejím obsahem a současně aby mohl adekvátním způsobem reagovat nebo uplatňovat svá procesní práva a povinnosti.

Kladu si otázku, jakou může mít člověk motivaci k tomu, aby jeho poštovní schránka nebyla označena a tím pádem ztratil dobrovolně možnost převzít jakékoliv písemnosti? Je to možná krátkodobý pocit toho, že se nic neděje. Říkává se, co oči nevidí, to srdce nebolí, platí to ovšem i v podmínkách platné právní úpravy exekučního řízení? Odpověď je jednoznačná. Neplatí! Zákon na podobné situace reaguje velice elegantním způsobem. Jedná se o tzv. fikci doručení, která je výslovně upravena zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. uvádí, že nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.  

O co konkrétně povinný přichází, pokud dobrovolně nepřebírá poštovní zásilky? V první řadě ztrácí možnost se vůbec dozvědět o tom, že se proti němu exekuce vede a který soudní exekutor byl pověřen k jejímu provedení. Za druhé přichází o možnost uhradit exekuci ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, a to s výhodou snížených nákladů soudního exekutora až o polovinu. Třetí a významnou možností je podat návrh na zastavení exekuce v případě, kdy je dlužník přesvědčený, že exekuce je neoprávněná (soudní exekutor ani exekuční soud totiž nezkoumá, zdali případně dluh nebyl povinným v minulosti uhrazen – vychází se totiž bez dalšího pouze z exekučního titulu a exekučního návrhu). 

Pocit lehkosti bytí v případě nepřebírání zásilek je pouze krátkodobý. Později je vykoupen velkým překvapením a stresovými situacemi pro povinného, kterého soudní exekutor dříve nebo později dohledá a započne s úkony tzv. mobiliární exekuce.  

Hlavně nic nepřebírej“. Tyto a podobné rady jsou spíše danajským darem. Jak bylo výše uvedeno, je vždy lepší zásilku převzít a seznámit se s ní. Naivita povinného, který si myslí, že pokud nic nepřevzal, tak se mu nemůže nic stát, v platné právní úpravě oporu nenachází.

 Neplatit účty je jediný způsob, jak se uchovat v paměti obchodních kruhů. (Oscar Wilde)

 

WebDesign by: ALLDOG Studio