blog

...ale v televizi říkali.

 

Kde hledat skutečně relevantní a seriózní informace o právním rámci exekučního řízeni? 

Exekuce, strašák pro naprostou většinu obyvatel, kteří k ní cití respekt a snaží se chovat odpovědně podle základních zásad finanční gramotnosti. Na druhou stranu také životní styl, strach a relativně bezvýchodná situace pro skupinu téměř 800 tisíc našich spoluobčanů. Osobně vnímám exekuční právo jako právo konzumní, protože jeho přímá aplikace je na každodenním pořádku a dotýká se nikoliv pouze samotných účastníků exekučního řízení, ale také řady dalších subjektů, které mají zákonnou povinnost se soudním exekutorem spolupracovat. Intenzita dopadů, povinností, právních účinků, ale také množství novelizací, dělají dnes z exekučního práva vysoce specializované právní odvětví, kterému spolehlivě rozumí pouze úzká skupina specializovaných odborníků – exekuční soudci a soudní exekutoři, advokáti se zaměřením na exekuční právo.

O to víc je s podivem, že drtivá většina exekučně postižených obyvatel naslouchá spíše kusým informacím a doporučením, která jsou uveřejněna v médiích. Ve své praxi se nezřídka  setkávám s povinnými, kteří se úkonům soudního exekutora brání odkazem na argumentaci, kterou zaslechli v různých televizních pořadech nebo se je dočetli v tisku a internetu. Nerad bych se pouštěl do jakéhokoliv hodnocení obsahové náplně a právní úrovně takových mediálních příspěvků, nicméně důrazně konstatuji, že pravdivé informace je nutné vždy primárně hledat toliko v zákoně. Důvěra v nepřesnou informaci a neodbornou interpretaci zákonných ustanovení v konečném důsledku může znamenat celkové zmatení povinného, které s sebou může pro něj přinést řadu velmi nepříjemných situací  Lze považovat za vysoce pravděpodobné, že pokud by povinný přistupoval ke zjišťování informaci o právním rámci exekučního řízení odpovědněji, mohl by se takovým situacím vyhnout. Neznalost zákona neomlouvá, proto musí povinný vždy spravedlivě očekavat, že soudní exekutor bude konat vždy, tzn. i tehdy, když povinný disponuje zcela mylnými informacemi a představami o jeho postupu.

Jaké informační zdroje mohu doporučit zájemcům, kteří  se chtějí dozvědět relevatní, úplné a především seriózní informace o exekučním řízení? Zdrojů je několik, vždy záleží na tom, co zájemce hledá. Zda je pro něj dostačující pouze na doslovné znění ustanovení zákona, nebo je předmětem jeho zájmu širší právní výklad, komentáře a poznatky z aplikační praxe.

Z hlediska zákonné úpravy jsou základními prameny zákon. č. 120/2001 Sb., exekuční řád (upravuje zejména postavení, pravomoc a působnost soudního exekutora, procesní práva a povinnosti účastníků řízení) a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (vymezuje a upravuje způsoby provedení exekuce). Z kategorie podzákonných předpisů je nejvýznamnější Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekuční tarif). Všechny výše uvedené právní předpisy jsou dostupné na http://ekcr.cz/1/predpisy/24-predpisy-upravujici-exekucni-rizeni?w=. V právních předpisech jsou k nalezení bez dalšího vždy pouze paragrafová znění.

Významným zdrojem informací je odborná literatura. Nejkvaltinější dostupnou právní monografí na téma exekucí, která zohledňuje aktuální právní stav (k 30.9.2016), je publikace spoluautorů J. Wolfové a M. Štiky s názvem Soudní exekuce, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer. Uvedená právní monografie vhodně propojuje vědecký rozměr zvolené právní oblasti s praktickým rozměrem dlouholetých zkušeností a poznatků z výkonu exekutorské praxe bez toho, aniž by se jednalo o komentářovou literaturu. Monografie je určená nejenom erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, ale také účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají relevantní informace o exekučním řízení.

Nelze opomenout ani odborné příspěvky nebo komentáře erudovaných odborníků zabývajících se exekucemi. V zásadě se ovšem soustředí na konkrétní dílčí tematiku exekučního práva, navíc psané vysoce odborným jazykem, čímž jsou bohužel laikům velmi těžko srozumitelné. Výjimku představují příspěvky, které ve svém komplexu shrnují aktuální problematiku dlužníků takovým jazkem a stylem výkladu, že příspěvek je snadno uchopitelný i laické veřejnosti. Mezi nejlpší příspěvky poslední doby, které splňují všechny vyjmenované atributy, patří dle mého názoru tento https://www.kolinskypres.cz/clanek-necinnosti-dluznik-exekuci-nezabrani. Na otázky redaktora týdeníku Kolínský PRES odpovídá JUDr. Veronika Dvořáková, advokátka a mediátorka, členka Unie rodinných advokátů. Dlužník z jejích odpovědí získá základní rámec infnormací, jak se v podmínkách exekučního řízení správně chovat s tím, že mu jsou současně nastíněny možné důsledky pasivního přístupu (např. nepřebírání pošty, mnohočetnost exekucí, komunikace se soudním exekutorem atd.). Vhodným zdrojem informaci vysoce odborného charakteru jsou také Komorní listy, časopis soudních exekutorů, který je zapsán do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Poslední možností jsou bezplatné právní poradny. Pro bezplatné právní poradenství z oblasti exekucí je dlouhodobě nastavený funkční systém Exekutorskou komorou, která provozuje bezplatné poradenství v Plzni, Praze a Ostravě. Náš exekutorský úřad poskytuje bezplatnou právní poradnu pro oblast východních Čech.

Závěrem nemohu než dodat, že ani stokrát médii opakovaná pravda nemusí vždy korespondovat s literou zákona.

Ignorantia juris non excusat.

WebDesign by: ALLDOG Studio